15.5 C
Kopenhaga
czwartek, 28 września, 2023

Cudzoziemiec i zaproszenie

Cudzoziemiec-i-zaproszenie

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej.

Uwaga: aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę.

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa się na wniosek zapraszającego, poprzez wpis do ewidencji zaproszeń.

Osoba zapraszająca występuje o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Zaproszenie może zostać wystawione przez:

obywatela polskiego mieszkającego w Polsce;
obywatela UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii posiadającego w Polsce prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
innego cudzoziemca, który legalnie i nieprzerwanie mieszka na terenie Polski od co najmniej 5 lat lub posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ma w Polsce siedzibę (a więc może to być na przykład firma lub organizacja pozarządowa).

W toku prowadzanego postępowania osoba, która wystawia zaproszenie, może być wezwana osobiście do urzędu w celu wyjaśnienia okoliczności istotnych dla podjęcia decyzji o wydaniu zaproszenia lub odmowie jego wydania.

W zaproszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

dane zapraszającego: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres, zawód, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości; lub: firma albo nazwa, nr REGON, siedziba;
dane zapraszanego cudzoziemca: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres, seria i numer paszportu oraz ewentualnie stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
jeśli są zapraszani także członkowie rodziny cudzoziemca – również ich dane: imiona, nazwisko, data urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci;
zobowiązanie zapraszającego, że pokryje koszty pobytu i wyjazdu zapraszanego cudzoziemca, w tym także koszty ewentualnego leczenia oraz koszty wydalenia z Polski;

Uwaga: ze względu na konieczność podpisania tego zobowiązania zapraszający powinien odebrać dokument osobiście.

określenie miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;
określenie czasu, na który zaprasza się cudzoziemca;
określenie celu pobytu cudzoziemca;
nazwa organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń (z reguły dokonuje tego wydział spraw cudzoziemskich urzędu wojewódzkiego; dokumenty składa się albo w samym urzędzie, albo w jego delegaturze – placówce zamiejscowej);
data i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
podpis zapraszającego.

Osoba ubiegająca się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa również:

wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca (w tym kosztu zakwaterowania, leczenia, powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu oraz kosztów wydalenia z Polski);
dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania, jeśli zostało ono wskazane jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca w Polsce, lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 27 zł.

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go na wniosek zapraszającego do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres 1 roku.

Wojewodzie przysługuje prawo odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Osobie niezadowolonej z decyzji wojewody przysługuje prawo do odwołania się do Urzędu do spraw Cudzoziemców. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Z kolei od decyzji Szefa UdsC można odwołać się do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Źródło: materiały pochodzą ze strony – migrant.info.pl
fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości