10 C
Kopenhaga
niedziela, 24 września, 2023

Potwierdzenie wykształcenia dla uchodźców

Potwierdzenie-wyksztalcenia-dla-uchodzcow

Potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty

Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Dotyczy to wyłącznie następujących grup osób:

 1. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia. Adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl, tel. +48 22 5512400 w. 5081, kuratorium.waw.pl
 2. Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z właściwym kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego w danym urzędzie. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

 Dokumenty lub oświadczenia dołączane do wniosku o potwierdzenie wykształcenia(§ 3 rozporządzenia)

oryginał albo duplikat świadectwa lub

 1. wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia, lub
 2. wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami, lub
 3. informacja o zrealizowanym programie nauczania dotycząca treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen, lub
 4. informacja o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień, lub
 5. dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, lub
 8. dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt 2-5.
 9. Dokument potwierdzający prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wnioskodawców niebędących obywatelami polskimi.

Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia)

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
 2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 4. akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt 1–4 napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.

W postępowaniu przed kuratorem oświaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2014. 283 t. j. z późn. zm.).

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (men.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości