18.7 C
Kopenhaga
wtorek, 3 października, 2023

Zgoda na tymczasowe świadczenie usług w Danii / SOLVIT

SOLVITPrzykładowe obszary działania SOLVIT:

  • dostęp produktów do rynku
  • dostęp do rynku usług
  • podjęcie działalności na własny rachunek
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych
  • zabezpieczenia społeczne
  • rejestracja pojazdów silnikowych
  • kontrole graniczne
  • zezwolenie na pobyt
  • podatki

Polski elektryk otrzymuje zgodę na tymczasowe świadczenie usług w Danii

Polski elektryk z 20-letnim doświadczeniem zawodowym chciał świadczyć usługi w Danii. W tym celu zwrócił się do właściwego organu duńskiego z wnioskiem o zgodę na tymczasowe świadczenie usług. Pomimo spełnienia wymogów stawianych przez przepisy unijne dla automatycznego uznania kwalifikacji, organ duński zażądał od wnioskodawcy dostarczenia wykazu odbytych w toku studiów przedmiotów wraz z przyznanymi za nie punktami ECTS. Wymóg ten był nieproporcjonalny i niezgodny z postanowieniami dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Dzięki interwencji SOLVIT, po 9 tygodniach organ duński uznał kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy i wyraził zgodę na tymczasowe świadczenie usług.

Polski przedsiębiorca otrzymał zgodę na dalsze prowadzenie działalności w Grecji

Sprawa dotyczyła polskiego obywatela prowadzącego biuro turystyczne w Grecji. Po upływie okresu, na który wydane zostało pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, wnioskodawca zwrócił się do właściwego ds. turystycznych organu greckiego z wnioskiem o zgodę na przedłużenie działalności. Pomimo spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków wyznaczonych przez organ, przez ponad pół roku nie otrzymał on żadnej decyzji w swojej sprawie. Po roku od złożenia wniosku zainteresowany zwrócił się do Centrum SOLVIT Polska, które we współpracy z Centrum SOLVIT Grecja w ciągu 9 tygodni doprowadziło do wydania zgody na dalsze prowadzenie działalności w Grecji.

SOLVIT pomaga francuskiemu obywatelowi w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych

Sprawa dotyczyła obywatela francuskiego, który w latach 2004- 2008 zatrudniony był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji i skierowany do pracy w Polsce. Zgodnie z prawodawstwem francuskim został on objęty statusem urzędnika państwowego. Równocześnie, był on zatrudniony na umowy o pracę z polskimi pracodawcami, których nie poinformował o szczególnym statusie, jaki przysługuje mu na mocy umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Francji. W związku z tym, z wynagrodzenia wnioskodawcy pobierane były „podwójne” składki zabezpieczenia społecznego (na rzecz francuskiego i polskiego systemu zabezpieczenia społecznego), co było niezgodne z unijnymi zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wyniku interwencji SOLVIT sprawa została rozwiązana w ciągu 7 tygodni. Polska instytucja właściwa zgodziła się rozpocząć procedurę mającą na celu zwrot nadpłaconych składek.

Polska firma elektroniczna otrzymuje zgodę na świadczenie usług w Danii

Wnioskodawcą była polska firma elektroniczna  pragnąca świadczyć tymczasowo usługi na rynku duńskim. Skierowała w tym celu odpowiedni wniosek do organu duńskiego, który domówił udzielenia jej zgody, z powodu  niewdrożenia duńskiego systemu bezpieczeństwa. Firma posiadała jednak certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich norm w tym zakresie, które zgodnie z przepisami dyrektywy usługowej powinny być uznane przez organ duński. Dzięki interwencji SOLVIT przedsiębiorca uzyskał zgodę na świadczenie usług przez jego firmę w ciągu 8 tygodni od zgłoszenia problemu do SOLVIT.

SOLVIT pomaga polskim cieślom otrzymać pełne wynagrodzenie w Szwecji

 Trzej polscy cieśle pracujący w Szwecji otrzymywali niższe wynagrodzenie za ich pracę niż ich szwedzcy współpracownicy ponieważ nie posiadali odpowiedniego certyfikatu o nazwie „yrkesbevis”, uprawniającego m.in. do wyższych zarobków. Otrzymanie przedmiotowego certyfikatu uzależnione było od przepracowania 10 000 godzin jako cieśla w Szwecji oraz od zdania testu z języka szwedzkiego. Dzięki skutecznej interwencji szwedzkiego Centrum SOLVIT, trzej cieśle otrzymali ceryfikaty „yrkesbevis”, bez konieczności zdawania egzaminu.
Ponadto, SOLVIT przyczynił się do zmiany procedury wydawania przedmiotowych certyfikatów dla obywateli z krajów UE pracujących w Szwecji. W rezultacie, obowiązek przystąpienia do egzaminu językowego został utrzymany tylko dla wnioskodawców, których wykształcenie zawodowe znacząco różni się od wykształcenia szwedzkiego.

Dzięki SOLVIT brytyjska karta pobytu zostaje szybciej wydana

Obywatelka polska, mieszkająca wraz z mężem w Wielkiej Brytanii, wystąpiła do urzędu brytyjskiego z prośbą o wydanie karty pobytu dla niej i jej męża. Po upływie 6 miesięcy bezskutecznego oczekiwania na wydanie przedmiotowych kart, małżeństwo zwróciło się z prośbą o pomoc do SOLVIT. Dzięki interwencji SOLVIT karty zostały wydane. Sprawa rozwiązana w ciągu 61 dni.

Dzięki SOLVIT polski przedsiębiorca otrzymał zwrot podatku VAT w Hiszpanii

Polski przedsiębiorca działający na terenie Hiszpanii złożył wniosek o zwrot podatku VAT. Minęło 7 miesięcy i organ hiszpański nie wydał żadnej decyzji dotyczącej złożonego wniosku naruszając w ten sposób reguły wspólnotowe, zgodnie z którymi władze krajowe mają 6-cio miesięczny termin na wydanie decyzji w tego typu sprawach. Na skutek interwencji SOLVIT polski przedsiębiorca otrzymał nie tylko zwrot podatku ale również odsetki za zwłokę urzędu hiszpańskiego. Podobna sprawa portugalskiego przedsiębiorstwa działającego w Polsce została rozwiązana przez Centrum SOLVIT Polska w ciągu 8 dni.

Dzięki SOLVIT polskie pielęgniarki i położne mogą pracować w Hiszpanii

Obywatelka polska uzyskała dyplom licencjata położnictwa w Polsce, który zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE podlega automatycznemu uznaniu na terenie UE. Wyjechała do Wielkiej Brytanii i uzyskała tam rozpoznanie swoich kwalifikacji zawodowych co pozwoliło jej pracować jako położna. Ponieważ planowała wyjazd i osiedlenie się w Hiszpanii rozpoczęła procedurę uznania swoich kwalifikacji w Hiszpanii. Urząd hiszpański zwlekał z wydaniem decyzji aż 10 miesięcy. Dopiero po interwencji SOLVIT, władze hiszpańskie wydały pozytywną decyzję w tej sprawie. Polska obywatelka złożyła wniosek o uznanie jej kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Hiszpanii w świetle dyrektywy 2005/36/WE. Do wniosku dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty. Minęło kilka tygodni i wnioskodawczyni nie otrzymała żadnej informacji dotyczącej swojej sprawy. Zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE, właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. SOLVIT szybko skontaktował się z hiszpańskim Ministerstwem Edukacji, wniosek został rozpatrzony i zainteresowana otrzymała uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii.

SOLVIT pomaga polskiej terapeutce zajęciowej w Irlandii

Polska obywatelka posiadająca dyplom terapeuty zajęciowego chciała rozpocząć prace w Irlandii. Zwróciła się więc do instytucji właściwej, Irlandzkiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych, z wnioskiem o uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Instytucja odmówiła rozpatrzenia jej wniosku, gdyż zgodnie ze swoimi wewnętrznymi zasadami rozpatrywała tylko wnioski o uznanie dyplomów wydanych przez szkoły należące do Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych W.F.O.T., a szkoła, która wydala polski dyplom, nie należała do tej organizacji. Wymóg stosowany przez irlandzki urząd był niezgodny z prawem wspólnotowym.
Dzięki interwencji SOLVIT instytucja irlandzka przyjęła wniosek polskiej obywatelki do rozpatrzenia, co więcej, poinformowała, ze odtąd rozpatrywać będzie dalsze wnioski niezależnie od przynależności szkół do W.F.O.T.

SOLVIT rozwiązuje problem przedsiębiorstwa transportowego

Polski obywatel, kierowca ciężarówki, został zatrzymany przez belgijską inspekcję drogową podczas wykonywania kursu z Ukrainy do Hiszpanii. Za nieprawidłowe wypełnienie tarczek tachografu inspekcja zażądała zapłaty 3000 euro na poczet przyszłej kary, kierowcą wpłacił ww. kwotę. W toku postępowania administracyjnego zmniejszono wysokość kary do 2300 euro, a nadpłata (700 euro) miała zostać przekazana na konto przedsiębiorstwa. Pomimo przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów do właściwej instytucji hiszpańskiej, przedsiębiorstwo otrzymało zwrot należnej kwoty dopiero w wyniku interwencji SOLVIT.

SOLVIT wyjaśnia problem związany z przyznaniem zasiłku rodzinnego Austrii

Polski obywatel, który prowadzi w Austrii działalność gospodarczą, od jesieni 2005 r. bezskutecznie ubiegał się o zasiłek rodzinny na dzieci. Polski urząd właściwy trzy razy wysyłał do urzędu austriackiego informacje dotyczące sytuacji rodzinnej wnioskodawcy, które są niezbędne do wydania przez ww. urząd ostatecznej decyzji w sprawie przyznania ewentualnego zasiłku. Polski obywatel nie otrzymał jednak od urzędu austriackiego ani ostatecznej decyzji ani żadnego pisma z wyjaśnieniami. W wyniku interwencji SOLVIT wyjaśniono, że część informacji przekazanych przez polski urząd przez pomyłkę nie trafiła do odpowiedniego działu austriackiego urzędu. Ponadto Centrum SOLVIT Austria przekazał informację o dodatkowych dokumentach, które polski obywatel musi złożyć, aby  urząd austriacki wydał decyzję w tej sprawie, o czym następnie poinformowaliśmy wnioskodawcę. Po otrzymaniu potrzebnych dokumentów, urząd austriacki postara się wydać ostateczną decyzję w jak najszybszym terminie.

SOLVIT pomaga polskiemu przedsiębiorcy w Niemczech

Polski obywatel, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie usług ogólnobudowlanych, chciał świadczyć takie usługi w Niemczech. Niemiecka izba rzemiosł odmówiła mu rejestracji, ponieważ zgodnie z § 1 ust. 1 EU/EWR-Handwerk-Verordnung (art. 4 ust. 1a) dyrektywy 1999/42/EC) do wydania takiego zaświadczenia wymagane jest udokumentowanie nieprzerwanej, 6letniej działalności w danej dziedzinie jako osoba samozatrudniona lub zarządzająca przedsiębiorstwem, którego to warunku wnioskujący nie spełniał. Niemiecka instytucja nie uwzględniła pozostałych postanowień EU/EWR-Handwerk-Verordnung, zgodnie z którymi przedmiotowe zezwolenie powinna otrzymać również osoba, która ukończyła co najmniej 3-letnie szkolenie w danej dziedzinie oraz przez trzy kolejne lata prowadziła w tej dziedzinie działalność gospodarczą. Warunki te spełniał wnioskujący. W wyniku interwencji SOLVIT niemiecka izba rzemiosł poinformowała, że jeśli wnioskodawca przedstawi odpowiednie zaświadczenie o 3-letniej działalności i 3-letnim szkoleniu zawodowym, wyda mu zezwolenie umożliwiające wpis na listę rzemiosł.

Polski obywatel otrzymuje zasiłek rodzinny na Węgrzech

Polski obywatel pracował na Węgrzech od kwietnia 2004 do listopada 2005 i był zatrudniony przez węgierskie przedsiębiorstwo. W lipcu 2005 złożył wniosek o dodatek rodzinny na dziecko do właściwej instytucji węgierskiej. Do stycznia 2006 r. nie otrzymał odpowiedzi. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1408/71/EWG rezydenci innych państw członkowskich są uprawnieni do otrzymania świadczeń na tych samych zasadach co obywatele tych państw. Dzięki interwencji SOLVIT w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia problemu dodatek został przekazany na konto aplikującego.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Gospodarki (mg.gov.pl)
Konarska Tamara
Fot: sxc.hu

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości