18.7 C
Kopenhaga
wtorek, 3 października, 2023

Wybory Prezydenta RP w Kopenhadze

 Wybory-Prezydenta-RP-w-Kopenhadze

Ruszył system elektronicznej rejestracji wyborców za granicą

 

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja 2015 r., w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, mogą już rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl.

Obwieszczenie

Konsula RP w Kopenhadze

z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Prezydenta RP

Konsul RP w Kopenhadze informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2015 r., poz. 471) na terenie okręgu konsularnego Referatu Konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze zostały utworzone dwa obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 38, Kopenhaga, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Obwodowa komisja wyborcza nr 38 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.
Obwód głosowania nr 39, Aarhus, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Skt. Knuds Skole, Ryesgade 24, 8000 Aarhus C (lokal dostoswany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Obwodowa komisja wyborcza nr 39 będzie właściwa do głosowania osobistego.

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, termin przeprowadzenia wyborów został wyznaczony na dzień 10 maja 2015 r. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00-21.00.

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców,

4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

II. Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby chcące wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców. Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców, nie będzie mogła głosować, chyba że okaże zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu na podstawie zgłoszenia wniesionego do Konsulatu. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 7 maja 2015 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 27 kwietnia 2015 roku. Terminy te będą bezwzględnie przestrzegane.

Uwaga! Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie tych osób, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula. Są to zazwyczaj wyborcy, którzy do Danii przyjeżdżają na krótki okres czasu, np. turystycznie czy z wizytą.

Rejestracji w spisie wyborców można dokonać za pośrednictwem portalu ewybory

https://ewybory.msz.gov.pl

Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób przesyłania zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie i telefaksem.

Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Kopenhadze:

1) telefonicznie, nr tel: 39 46 77 00

2) mailem: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

3) pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, DK – 2900 Hellerup

4) ustnie: w siedzibie Konsulatu,

5) faxem, nr faxu: 39 46 77 88

Zgłoszenie (wzór do pobrania) powinno zawierać następujące elementy:

1. Nazwisko:

2. Imię (imiona):

3. Imię ojca

4. Data urodzenia

5. Numer ewidencyjny PESEL

6. Miejsce pobytu za granicą:

a) miejscowość

b) ulica, nr domu, nr mieszkania

c) kod pocztowy

7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*:

a) miejscowość/gmina

b) ulica, nr domu, nr mieszkania

c) kod pocztowy:

8. Numer ważnego polskiego paszportu:

a) data wydania paszportu

b) miejsce wydania paszportu

c) data upływu ważności

9. Numer ważnego dowodu osobistego**:

a) data wydania dowodu osobistego

b) miejsce wydania dowodu osobistego

c) termin ważności

10. Deklaracja sposobu głosowania***:

a) osobiście:

b) korespondencyjnie

11. Dane kontaktowe:

a) adres e-mail:

b) nr telefonu:

………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

** Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach Unii Europejskiej oraz w innych państwach, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.

*** Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

III. Wyborcy zamieszkujący za granicą mogą dokonać wyboru sposobu głosowania – oddanie głosu będzie możliwe osobiście w siedzibie komisji wyborczej lub korespondencyjne.

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzyma od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera:

1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula,

2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;

3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem „koperta na kartę do głosowania”;

4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5. instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej.

UWAGA ! Osoba, która wybierze korespondencyjny sposób głosowania nie będzie mogła zmienić sposobu głosowania przed ewentualną II turą wyborów.

IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1. e-mailowo: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

2. pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, DK – 2900 Hellerup

3. ustnie: w siedzibie Konsulatu,

4. faxem, nr faxu: 39 46 77 88

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Informacje na temat wyborów będą również na bieżąco aktualizowane na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze: www.kopenhaga.msz.gov.pl

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. zbilżających się wyborów Prezydenta RP.

Czy muszę osobno zapisywać się do głosowania w pierwszej i ewentualnie drugiej turze głosowania?

Osoby zapisane do głosowania, które odbędzie się w dniu 10 maja 2015 r. , automatycznie zostaną ujęte w spisie wyborców obowiązującym w dniu ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów). Nie ma więc konieczności dodatkowego zapisywania się. Wyborca będzie zapisany w tym samym obwodzie głosowania.

Czy między pierwszą a drugą turą wyborów będę mógł/mogła zmienić wybrany sposób głosowania?

Nie, niestety nie jest to możliwe. Wyborca będzie mógł jedynie pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwiające mu oddanie głosu w wybranej komisji wyborczej w Polsce lub za granicą.

Kto ponosi koszty odesłania pakietu wyborczego do Ambasady?

Wyborca odsyła pakiet wyborczy do właściwego konsula na własny koszt.

Czy pakiet wyborczy, który otrzymam pocztą mogę osobiście oddać komisji w dniu wyborów?

Wyborca może doręczyć kopertę zwrotną osobiście do właściwego konsula przed dniem głosowania lub w dniu i godzinach głosowania do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. UWAGA! Osoby głosujące korespondencyjnie wpisane będą na listę wyborców w komisji nr 38 w Kopenhadze i pakiet wyborczy w dniu wyborów dostarczyć będzie można tylko do tej komisji.

Mój znajomy, który mieszka w Polsce odwiedza mnie w dniu wyborów. Wiem, że chciałby zagłosować w jednej z komisji w Danii. Czy w tym celu musi zapisać się do spisu wyborców?

Osoba mieszkająca w Polsce, która planuje wizytę w Danii w dniu wyborów, a która chciałaby wziąć udział w głosowaniu, powinna pobrać w urzędzie gminy/miasta „Zaświadczenie o prawie do głosowania”. Zaświadczenie to wraz z ważnym paszportem lub ważnym dowodem osobistym okazuje się dowolnej komisji wyborczej i na tej podstawie zostaje się dopisanym do spisu wyborców i dopuszczonym do głosowania.

Tuż przed wyborami wyjeżdżam do Polski/na wakacje. Czy konsul może wydać zaświadczenie o prawie do głosowania, które będę mógł wykorzystać w miejscu swojego pobytu?

Tak, konsul może wydać takie zaświadczenie pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o jego wydanie zgłosiła się do spisu wyborców prowadzonego przez tego konsula. Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej, listem, faksem lub elektronicznie.

Jakie terminy obowiązują przy zapisywaniu się do głosowania?

27 kwietnia 2015 roku ostatni dzień rejestracji wyborców, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym
7 maja 2015 roku ostatni dzień rejestracji wyborców do głosowania osobistego
8 maja 2015 roku ostatni dzień składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
10 maja 2015 roku dzień głosowania
Terminy obowiązujące w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania  – tzw. drugiej tury wyborów.
14 maja  2015 roku ostatni dzień rejestracji wyborców, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym
21 maja 2015 roku ostatni dzień rejestracji wyborców do głosowania osobistego
22 maja 2015 roku ostatni dzień składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w II turze wyborów
24 maja 2015 roku dzień głosowania – II tura

Żeby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych na liście komisji. Pozwoli to uczestniczyć w wyborach znacznie większej liczbie Polaków. Z możliwości oddania głosu korespondencyjnego mogą skorzystać zarówno wyborcy, których od komisji dzieli odległość 200 km, jak i ci mieszkający obok.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie – ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej – powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podstawowe informacje o wyborach Prezydenta RP w 2015 r.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący zawód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa i Sprawiedliwości;
JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyższego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wykształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, członek Kongresu Nowej Prawicy;
KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształcenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego;
KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie średnie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej;
OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykształcenie wyższe historyczne, wykonująca zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszkała w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Twojego Ruchu;
TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, zamieszkały w Warszawie, członek Demokracji Bezpośredniej;
WILK Jacek, lat 40, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej Prawicy.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Obwieszczenie nr 2

Konsula RP w Kopenhadze

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 38 w Kopenhadze

Informuję, że na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 i 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą powoałana została Obwodowa Komisja Wyborcza nr 38 w Kopenhadze. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o swoim składzie:

Maria Karolina Małaśnicka Miedzianogóra – Przewodnicząca, zamieszkała w Vanlose, zgłoszona do komisji przez Konsula RP
Aleksander Przemysław Jannerup, Zastępca Przewodniczącej, zamieszkały w Kopenhadze, zgłoszony do komisji przez Konsula RP
Barbara Grzegółka, członkini, zamieszkała w Olstykke, zgłoszona do komisji przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Barbara Karolina Kozak, członkini, zamieszkała w Kopenhadze, zgłoszona do komisji przez Konsula RP
Dorota Stanisława Schrieder, członkini, zamieszkała w Kopenhadze, zgłoszona do komisji przez Konsula RP

Źródło: kopenhaga.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne widomości

Nasze społeczności

16,985FaniLubię
2,458ObserwującyObserwuj
61,453SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości